De Mudawwanah

De Mudawwanah - Onbekend | Tiliboo-afrobeat.com

...awana is de Marokkaanse familiewet, die in 2004 op initiatief van koning Mohammed VI voor het laatst werd herzien ... De Mudawwanah - Berger | 9789069165165 | Standaard Boekhandel ... .. De wet breekt met langbestaande conventies, waardoor de koning zich de woede van fundamentalisten op de hals heeft gehaald. Internationaal is positief gereageerd op de nieuwe Mudawana, die in ieder geval in theorie een grote verandering betekent. De Mudawwanah (Paperback). De Mudawwana is het Marokkaans wetboek inzake personen-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd.Deze... De Mudawannah is gestoeld op een van de denkrichtingen (Malekitische school) in de islam. Deze gaat uit ... De Mudawannah - NaarMaroc.nl ... .Deze... De Mudawannah is gestoeld op een van de denkrichtingen (Malekitische school) in de islam. Deze gaat uit van een principiële rechtsongelijkheid tussen man en vrouw. De Mudawwanah is twee keer gewijzigd: in 1993 en in 2004...

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
De Mudawwanah.pdf

OMSCHRIJVING

De Mudawwana is het Marokkaans wetboek inzake personen-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd.Deze wetseditie bevat de Nederlandse vertaling van de Arabische tekst zoals deze geldt na de wijzigingenvan 5 februari 2004.InhoudBoek Een: Het huwelijk Deel Een: Verloving en huwelijk (art. 4) Hoofdstuk Een: De verloving (art. 5-9) Hoofdstuk Twee: Het huwelijk (art. 10-18) Deel Twee: Handelingsbekwaamheid, voogdij en bruidsgave Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid en voogdij in het huwelijk (art. 19-25) Hoofdstuk Twee: De bruidsgave (art. 26-34) Deel Drie: Huwelijksbeletselen (art. 35) Hoofdstuk Een: De volstrekte huwelijksbeletselen (art. 36-38) Hoofdstuk Twee: Betrekkelijke beletselen (art. 39-46) Deel Vier: Wilsvoorwaarden in de huwelijksovereenkomst en derechtsgevolgen daarvan (art. 47-49) Deel Vijf: De huwelijksvormen en haar bepalingen Hoofdstuk Een: Het geldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 50) Paragraaf Een: De echtgenoten (art. 51-53) Paragraaf Twee: De kinderen (art. 54) Paragraaf Drie: De bloedverwanten (art. 55) Hoofdstuk Twee: Het ongeldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 56) Paragraaf Een: Het nietige huwelijk (art. 57-58) Paragraaf Twee: Het vernietigbare huwelijk (art. 59-64) Deel Zes: De administratieve regelingen en vormvereisten voor het sluiten van dehuwelijksovereenkomst (art. 65-69)Boek Twee: Ontbinding van het huwelijksverbond en haar rechtsgevolgen Deel Een: Algemene bepalingen (art. 70-73) Deel Twee: Overlijden en vernietiging Hoofdstuk Een: Overlijden (art. 74-76) Hoofdstuk Twee: Vernietiging (art. 77) Deel Drie: Verstoting (art.78-93) Deel Vier: De echtscheiding Hoofdstuk Een: De echtscheiding op verzoek van een der echtgenoten wegens duurzameontwrichting (art. 94-97) Hoofdstuk Twee: Echtscheiding om overige redenen (art. 98) Paragraaf Een: Niet-nakoming van voorwaarden van de huwelijksovereenkomst, ofwelschade (art. 99-101) Paragraaf Twee: Niet-nakoming van levensonderhoud (art. 102-103) Paragraaf Drie: Afwezigheid (art. 104-106) Paragraaf Vier: Gebrek (art. 107-111) Paragraaf Vijf: Gelofte tot onthouding en weigering van omgang (art. 112) Paragraaf Zes: Vorderingen tot echtscheiding (art. 113) Deel Vijf: Verstoting met overeenstemming of tegen compensatie Hoofdstuk Een: Verstoting met overeenstemming (art. 114) Hoofdstuk Twee: Verstoting tegen compensatie (art. 115-120) Deel Zes: Soorten van verstoting en echtscheiding Hoofdstuk Een: Voorlopige voorzieningen (art. 121) Hoofdstuk Twee: De herroepelijke en onherroepelijke verstoting (art. 122-128) Deel Zeven: Rechtsgevolgen van de ontbinding van het huwelijksverbond Hoofdstuk Een: De wachtperiode (art. 129-131) Paragraaf Een: De wachtperiode na overlijden (art. 132) Paragraaf Twee: De wachtperiode van de zwangere vrouw (art. 133-136) Hoofdstuk Twee: Samenloop van wachtperiodes (art. 137) Deel Acht: Administratieve regelingen en de inhoud van de getuigenis tot verstoting (art. 138-141)Boek Drie: De geboorte en haar gevolgen Deel Een: Verwantschap en afstamming Hoofdstuk Een: Verwantschap (art. 142-149) Hoofdstuk Twee: Afstamming en de wijzen van vaststelling daarvan (art. 150-162) Deel Twee: Verzorging Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 163-170) Hoofdstuk Twee: Degenen die gerechtigd zijn tot verzorging en hun rangorde (art. 171-172) Hoofdstuk Drie: Voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op de verzorging enhet vervallen ervan (art. 173-179) Hoofdstuk Vier: Bezoekregeling (art. 180-186) Deel Drie: Levensonderhoud Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 187-193) Hoofstuk Twee: Levensonderhoud van de echtgenote (art. 194-196) Hoofdstuk Drie: Levensonderhoud van bloedverwanten (art. 197) Paragraaf Een: Levensonderhoud van de kinderen (art. 198-202)Paragraaf Twee: Levensonderhoud van de ouders (art. 203-204) Hoofdstuk Vier: De verplichting tot levensonderhoud (art. 205) Boek Vier: Handelingsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging Deel Een: Handelingsbekwaamheid, gronden voor handelingsonbekwaamheid en handelingenvan de handelingsonbekwame Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid (art. 206-211) Hoofdstuk Twee: Gronden voor handelingsonbekwaamheid en de regelingen voor devaststelling daarvan Paragraaf Een: Gronden voor handelingsonbekwaamheid (art. 212-219) Paragraaf Twee: Regelingen voor vaststelling en opheffing van handelingsonbekwaam-heid (art. 220-223) Hoofdstuk Drie: Rechtshandelingen van de handelingsonbekwame Paragraaf Een: Rechtshandelingen bij ontbrekende handelingsbekwaamheid (art. 224) Paragraaf Twee: Rechtshandelingen bij beperkte handelingsbekwaamheid (art. 225-228) Deel Twee: De wettelijke vertegenwoordiging Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 229-234) Hoofdstuk Twee: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de wettelijkvertegenwoordiger (art. 235) Paragraaf Een: Personen belast met het gezag Ten Eerste: De vader (art. 236-237) Ten Tweede: De moeder (art. 238-239) Ten Derde: Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezag van beide ouders (art. 240-243) Paragraaf Twee: De testamentaire en datieve voogd (art. 244-264) Hoofdstuk Drie: Rechterlijk toezicht (art. 265-276) Boek Vijf: Het testament Deel Een: Voorwaarden voor het testament en de regelingen betreffende deuitvoering ervan (art. 277-278) Hoofdstuk Een: De testateur (art. 279) Hoofdstuk Twee: De legataris (art. 280-283) Hoofdstuk Drie: Aanbod en aanvaarding (art. 284-291) Hoofdstuk Vier: Het legaat (art. 292-294) Hoofdstuk Vijf: De vorm van het testament (art. 295-297) Hoofdstuk Zes: De uitvoering van het testament (art. 298-314) Deel Twee: De aanwijzing van erfgenaam (art. 315-320)Boek Zes: De erfopvolgingDeel Een: Algemene bepalingen (art. 321-328) Deel Twee: De gronden, voorwaarden en beletselen voor erfopvolging (art. 329-333) Deel Drie: De wijzen van erfopvolging (art. 334-340) Deel Vier: De koranische erfgenamen (art. 341-347) Deel Vijf: De erfopvolging vanwege agnaatschap (art. 348-353) Deel Zes: De uitsluiting (art. 354-359) Deel Zeven: Speciale gevallen (art. 360-265) Deel Acht: Het verplichte testament (art. 369-372) Deel Negen: De vereffening van de nalatenschap (art. 373-392) Deel Tien: De levering en verdeling van de nalatenschap (art. 393-395) Boek Zeven: Overgangs- en slotbepalingen (art. 396-400) Woordenlijst Nederlands-Arabisch op artikelnummer Woordenlijst Arabisch- nederlands op artikelnummer Bibliografie

Wil je het boek lezen?De Mudawwanah in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen De Mudawwanah Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN