Rechtsopvolging bij vergunningen

Rechtsopvolging bij vergunningen - C.L. Knijff | Tiliboo-afrobeat.com

...opvolging bij vergunningen (diss. UU), Deventer 2003, hfdst, 2 ... PDF Verplichtingen van verkoper - Managementboek.nl ... . 3 Voor een persoongebonden vergunning ligt overdracht niet onmiddellijk voor de hand. Toch maakt bijvoorbeeld art. 70 Kernenergiewet overdracht van de persoongebonden kernenergiewetvergunning mogelijk. Daarvoor Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 21 december 2011 over de overschrijving op naam van een bouwvergunning geeft een mooie kans om (weliswaar kort) aandacht te besteden aan onderwerp dat me na aan het hart ligt: de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen (proefschrift 'Rechtsopvolging bij vergunningen'in 2003). vergunningen bij rechtsopvolging Inleiding Wanneer er bij ee ... PDF De overdracht of overgang van vergunningen bij rechtsopvolging ... . vergunningen bij rechtsopvolging Inleiding Wanneer er bij een vennootschap of onderneming sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel, zoals in geval van een overgang van onderneming, fusie, overname of doorstart na een faillissement, is het voor de r...

INFORMATIE

AUTEUR
C.L. Knijff
DIMENSIE
6,1 MB
BESTANDSNAAM
Rechtsopvolging bij vergunningen.pdf

OMSCHRIJVING

Bij (ver)koop van een onroerende zaak of van een bedrijf, bij fusies of splitsingen van rechtspersonen en bij het overlijden van een natuurlijke persoon doet zich vaak de vraag voor hoe het zit met de overgang van de aan de desbetreffende rechtspersonen of natuurlijke persoon verleende vergunningen, zoals bijvoorbeeld een milieuvergunning of een bouwvergunning. Het bestuursrecht kent geen algemene regeling voor de overgang van vergunningen. Slechts in sommige wetten zijn regels opgenomen. Deze regels zijn echter niet eenduidig en in sommige gevallen bovendien onduidelijk. Daarnaast geeft het privaatrecht in het BW algemene regels voor verkrijging van goederen. In dit boek wordt beschreven welke rechtsregels de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen bepalen. Op onder meer de volgende vragen wordt een antwoord gegeven.Wanneer kan een vergunning volgens de regels van het privaatrecht worden overgedragen? Als een vergunning overdraagbaar is, hoe vindt overdracht plaats en welke rol speelt het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend daarbij? Als een vergunning niet overdraagbaar is, betekent dit dan dat de vergunning niet voor een ander kan gaan gelden? In hoeverre vallen vergunningen in het vermogen dat onder algemene titel overgaat? Kan op een vergunning een recht van pand of vruchtgebruik worden gevestigd? Welke verschillende regels kent het bestuursrecht voor de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen en hoe moeten die regels worden uitgelegd? Kunnen vergunningen overgaan als een specifieke wettelijke regeling daaromtrent ontbreekt? Wat is de verhouding tussen de bestuursrechtelijke regels en de regels in het BW? Tevens wordt in dit boek beschreven op welke wijze de bestaande bestuursrechtelijke regels kunnen worden vereenvoudigd en verduidelijkt en wordt een voorstel gedaan voor een algemene regeling voor de mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen in de Awb.

Wil je het boek lezen?Rechtsopvolging bij vergunningen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.L. Knijff. Lezen Rechtsopvolging bij vergunningen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN